Σκοποί της ΕΕΟΟΓΕΚ

Σκοποί της ΕΕΟΟΓΕΚ

 Οι σκοποί της ΕΕΟΟΓΕΚ, όπως αναφέρονται στο καταστατικό της Ομάδος είναι:

• Η διεξαγωγή και προώθηση κλινικής και βασικής έρευνας και των εφαρμογών της στον Ουρο-Γεννητικό Καρκίνο, στην Ελλάδα και τον διεθνή χώρο, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς, την δημοσιοποίηση και την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας αυτής

• Η ενίσχυση της συνεργασίας όλων των ειδικών που εμπλέκονται στην έρευνα, διάγνωση και αντιμετώπιση των ασθενών με Ουρο-Γεννητικό Καρκίνο

• Η προαγωγή της ιατρικής επιστήμης, ως προς την διάγνωση και αντιμετώπιση του καρκίνου του Ουροποιογεννητικού Συστήματος και την άμεση ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου.

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων επιδιώκεται κυρίως μέσω των παρακάτω δραστηριοτήτων:

• Την διεξαγωγή κλινικών, κλινικοεργαστηριακών και εργαστηριακών μελετών και την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας αυτής σε έγκριτα ελληνικά και διεθνή περιοδικά.

• Την εφαρμογή κοινών κατευθύνσεων διάγνωσης, αντιμετώπισης και παρακολούθησης ασθενών με Ουρο-Γεννητικό Καρκίνο.

• Την οργάνωση κάθε μορφής επιστημονικών εκδηλώσεων με θέμα τον Ουρο-Γεννητικό Καρκίνο, όπως: εκπαιδευτικά σεμινάρια, ανακοινώσεις, διαλέξεις, επιστημονικές συγκεντρώσεις, ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

• Την σύνδεση και συνεργασία της Εταιρείας με άλλες παρεμφερείς οργανώσεις, του ελλαδικού και εξωελλαδικού χώρου, ιδίως με κρατικές υπηρεσίες, ιδρύματα, επιστημονικές Εταιρείες, Ομάδες, Σωματεία και άλλους φορείς.

• Την διάδοση της γνώσης σε θέματα σχετικά με τον Ουροποιογεννητικό καρκίνο με την έκδοση ενημερωτικών-πληροφοριακών δελτίων και μέσω χρήσεως του διαδικτύου.

Η ερευνητική δραστηριότητα πραγματοποιείται μέσω των Ομάδων Εργασίας για κάθε νεόπλασμα που σχηματίζονται από τα μέλη της ΕΕ.