Πως μπορώ να συμμετάσχω

Πως μπορώ να συμμετάσχω

Μέλη της ΕΕΟΟΓΕΚ μπορούν να είναι ιατροί αλλά και άλλοι επιστήμονες με ιδιαίτερη επικέντρωση και αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση ασθενών με Ουρο-Γεννητικό Καρκίνο ή στην διεξαγωγή κλινικής και βασικής έρευνας στο αντικείμενο αυτό.

Το κάθε μέλος πρέπει να δραστηριοποιείται σε ένα τουλάχιστον ερευνητικό η κλινικό κέντρο, δημόσιο η ιδιωτικό, το οποίο να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την διεξαγωγή της ερευνητικής δραστηριότητας. Η σχέση μέλους-κέντρου είναι αναγκαία και ικανή συνθήκη για την συμμετοχή στην Εταιρεία.

Ως κέντρο ορίζεται Κλινική, Μονάδα ή Εργαστήριο. Κάθε κέντρο μπορεί να έχει περισσότερα του ενός μέλη στην Εταιρεία. Κάθε κέντρο εκπροσωπείται τουλάχιστον με ένα μέλος του, το οποίο ορίζει το κέντρο, στην Επιστημονική Επιτροπή (ΕΕ) της ΕΕΟΟΓΕΚ .

Για την αποδοχή ως μέλους είναι απαραίτητη η υποβολή σχετικής αιτήσεως στη Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕ). Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από εισήγηση τουλάχιστον δύο (2) μελών του ΔΕ ή/και της ΕΕ. Μετά την αποδοχή της αιτήσεως από την ΔΕ, γίνεται αξιολόγηση από την σχετική Επιτροπή της ΕΕΟΟΓΕΚ, η οποία εισηγείται στην ΔΕ για την τελική απόφαση.